• Queen news
  • Queen news
  • Queen news
  • Queen news

آخرین اخبار هیات
اعضای فنی شطرنج جنوب غرب

مسئول روابط عمومی

روژین بابایی منش

مسئول روابط عمومی


رییس هیات

طاهره محبت خو

رییس هیات


نایب رییس

میثم نوروزی

نایب رییس


دبیر هیات

حمید بابا خانی

دبیر هیات

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید