جزئیات خبر:

 مسابقات منطقه ای استان تهران در مقطع ابتدایی بمناسبت دهه فجر با همکاری هیآت جنوب غرب تهران انجام شد. 

در این  مسابقات در مقطع ابتدایی مقام اول را منطقه 5 به خود اختصاص داد ،مقام دوم را منطقه 4 و مقام سوم را منطقه 6 و مقام چهارم را منطقه 19 بدست آورد که در دوره پیش مقام هشتم مسابقات را بدست آورده بود.

منطقه 19ازمسابقات سال گذشته تا مسابقات امسال تحت نظارت و آموزش هیآت جنوب غرب تهران بوده و توانستند از رتبه هشتم خود را به رتبه چهارم مسابقات برسانند.

مناطق 15و 16و 17 و 18 برای بار اول بود که در این مسابقات شرکت میکردند که تحت مدیریت و آموزش هیآت جنوب غرب بودند و توانستند در این مسابقات مقام های خوبی را کسب کنند.


جزئیات خبر :

نام خبر : مسابقات منطقه ای آموزش و پرورش استان تهرا ن

تاریخ: 2/16/2018 9:17:23 PM

نام هیات شطرنج : جنوب غرب تهران

پشتیبانی

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید