جزئیات خبر:

شرکت دانش آموزان منطقه 18برای اولین بار در مسابقات مدارس اموزش و پرورش استان تهران با همکاری هیات جنوب


جزئیات خبر :

نام خبر : مسابقات مدارس استان تهران

تاریخ: 3/5/2018 10:17:41 PM

نام هیات شطرنج : جنوب غرب تهران

پشتیبانی

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید