جزئیات خبر:

شرکت دانش آموزان منطقه 17برای اولین بار در مسابقات مدارس اموزش و پرورش استان تهران با همکاری هیات جنوب اسامی بازیکنان به شرح زیر میباشد: سارا نامدار ملیکا هاشمی نژاد نرگس علی اصل


جزئیات خبر :

نام خبر : مسابقات مدارس اموزش و پرورش

تاریخ: 3/5/2018 10:23:16 PM

نام هیات شطرنج : جنوب غرب تهران

پشتیبانی

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید