جزئیات خبر:

در تاریخ5/2/97 جلسه ای در اداره ورزش و جوانان جنوب غرب تشکیل شد رئیس هیات شطرنج خانم محبت خو تقویم مسابقات سال 97را اعلام کردند.


جزئیات خبر :

نام خبر : جلسه تخصصی رییس اداره ورزش و جوانان جنوبغرب با اعض

تاریخ: 4/28/2018 10:58:55 PM

نام هیات شطرنج : جنوب غرب تهران

پشتیبانی

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید