جزئیات خبر:

 حضور رییس هیات شطرنج جنوب غرب خانم محبت خو در جلسه هم اندیشی اموزش و پرورش شهر تهران که در ابان ماه برگزار شد.


جزئیات خبر :

نام خبر : جلسه هم اندیشی

تاریخ: 11/6/2018 11:38:38 AM

نام هیات شطرنج : جنوب غرب تهران

پشتیبانی

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید