جزئیات خبر:

 حضور رئیس هیات سطرنج جنوب غرب در جلسه تخصصی انجمن های ورزشی  شهر تهران در 13 آبان ماه


جزئیات خبر :

نام خبر : انجمن های ورزشی

تاریخ: 11/6/2018 11:44:38 AM

نام هیات شطرنج : جنوب غرب تهران

پشتیبانی

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید