جزئیات خبر:

اردوی تدارکاتی سطرنج دختران شهر تهران جهت شرکت در مسابفات دانس اموزی شهر تهران با حضور محبت خو

جزئیات خبر :

نام خبر : اردوی تدارکاتی شطرنج دختران شهر تهران

تاریخ: 9/12/2019 10:41:52 PM

نام هیات شطرنج : جنوب غرب تهران

پشتیبانی

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید