گزارش مسابقات رپید آنلاین - یکم تا سوم تیر ماه

  گزارش مسابقات رپید آنلاین - اول تا  سوم تیر ماه 139999/4/1

99/4/2

99/4/3

 به پاس حضور همراهان عزیز در رپید تیمی سوم خرداد 1399

هدایای نفرات برتر
نفر اول انفرادی کتاب
 آشنایی با ساختارهای پیاده ای به قلم خیرخواه

نفر دوم انفرادی کتاب
 Beating Minor Opening by Mikhalovsky

 نفر سوم انفرادی کتاب 
Queen Gambit by Avrukh

نفر چهارم انفرادی کتاب 
لحظات بحرانی به قلم خیرخواه

نفر پنجم انفرادی کتاب 
101 Attacking Idea by gallagher

لیدر اول تیم سوم کتاب 
( به شرط حضور حداقل ۱۰ نفر در آن تیم )
GM repertoire : king indian by kotronias vol 2 

لیدر اول تیم چهارم کتاب 
( به شرط حضور حداقل ۱۰ نفر در آن تیم )
GM repertoire : king indian by kotronias vol 3

مسابقه رپید تیمی ۱۳۹۹/۴/۳ ساعت ۱۹:۳۰ با زمان کل ۱۵۰ دقیقه 

---
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود