کادر هیات

رئیس هیات : طاهره محبت خو : ۰۹۱۲۰۲۳۷۲۹۴


دبیر هیات : آرش آلمانی نایب رئیس : حمید اکبری

مسئول روابط عمومی : هومان گنجی پور